Vaga


vaga 6 març 2020

Per tal que les famílies puguin prendre la decisió d’autoritzar el seu fill o filla a participar en una jornada de vaga convocada per les organitzacions estudiantils us fem un recull de la legislació que hi fa referència. En tots els casos es parla del dret a reunió i està vinculada al compliment d’un procediment per part dels alumnes i, en darrer cas, està sotmesa a l’autorització del les famílies. En aquest cas el centre autoritzarà la no assistència de l’alumne/a al centre. En casos extraordinaris que impedeixin que els alumnes puguin dur a terme el procediment que estableixen les NOFC del centre (manca de temps, situacions sobrevingudes no previstes..) es sotmetrà a la decisió final de les famílies que en són les responsables.

 

 

1. LEGISLACIÓ ESTATAL

El dret constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors (Reial Decret llei 17/1977), però no per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.

Título preliminar. Artículo Octavo.
…las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.

2. LEGISLACIÓ SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA

Article 32. Decisions sobre l’assistència a classe 
32.1 El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col•lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l’exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

32.2 En els ensenyaments post-obligatoris, els reglaments de règim interior han de regular les condicions en què no s’han de considerar falta ni ser objecte de sanció les decisions col•lectives de l’alumnat sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l’exercici del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi comunicat prèviament a la direcció del centre.

32.3 Els centres han de garantir el dret de l’alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l’assistència a classe a romandre al centre degudament atès.

  • El decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius prescriu en l’article 24.2:

    2. Les normes d’organització i funcionament del centre, a més del que preveu l’apartat e) de l’article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col•lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta.