Tutoria ESO


ACCIÓ TUTORIAL

La funció tutorial pretén aconseguir la personalització dels processos d’ensenyament-aprenentatge, l’atenció individualitzada a les necessitats educatives especials, la preocupació per les circumstàncies personals, el suport a la presa de decisions sobre el futur, la connexió amb la família i l’entorn i les relacions personals professorat-alumnat.

S’articula a partir de l’existència d’un equip psicopedagògic i d’un equip de tutors que es reuneix periòdicament i que pren els acords docents oportuns en funció de l’evolució psicològica i acadèmica individual o de cada grup/classe.

A l’hora setmanal de tutoria, a més de treballar les tècniques d’estudi, els alumnes treballen aspectes relacionats amb els valors, la convivència, la solidaritat, etc.

Els pares i mares tenen l’obligació de participar en l’educació dels fills i, per tant, han de col·laborar amb l’instituten tot allò que pugui afectar l’escolarització i formació acadèmica i personal.

A part de les entrevistes personals que els pares puguin tenir amb els tutors, convé que assisteixin a les reunions generals de classe que tenen lloc a l’inici del curs escolar