Treball de recerca


TREBALL DE RECERCA

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat. Aquest treball:

  • És una petita investigació.
  • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinar.
  • Està dirigit per un professor/a – tutor/a.
  • Equival a 2 crèdits i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.

Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d’avaluació i la presentació.

Abans de començar el treball, cal decidir quina orientació vol donar-se a la recerca. La metodologia de cerca i processament de la informació seran diferents segons es tracti d’una recerca de tipus científic, de tipus tecnològic, de tipus estadístic, de tipus artístic, de tipus literari, històric, sobre les característiques del disseny d’un objecte, instal·lació o construcció…

  • Orientacions per l’elaboració i presentació del treball de recerca.

 DOCUMENTACIÓ IMPORTANTtreball de recerca

BANC DE RECURSOS

 Models

 Premis

Guia de l’ICE

Exposició oral

Fonts d’informació: com citar documents. Propietat intelectual i drets d’autoria:

Eines per a detectar plagis

Bibliografia: