Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO


CONVOCATÒRIA 2021

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada. Aquestes proves es realitzen sempre en el centre on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Per saber-ne més…

Qui s'hi pot presentar?

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves són:

  1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2019 o 2020.
  2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2021.
   També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
   – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
   – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
   – Ser esportista d’alt rendiment.
  3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

   

  En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2019-2020. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Calendari

 

 Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció Del 1 al 12 de febrer de 2021.
 Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 15 i el 19 de febrer de 2021.
 Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 22 al 24 de febrer de 2021.
 Realització de les proves Del 1 al 4 de març de 2021.
 Lliurament de qualificacions 12 de març de 2021.

HORARI GESO 20-21

 

Còmput i avaluació de les matèries pendents

 • Es comptabilitzen com una sola matèria, només per a aquestes proves, les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.
 • Per als alumnes que van suspendre a 3r una matèria que no van continuar a 4t – per exemple, Música -, s’haurà de dissenyar una prova de recuperació de la matèria de 3r.
 • Als efectes d’aquestes proves, no tenen validesa les qualificacions positives que l’alumne/a hagi pogut obtenir, amb posterioritat a la finalització de 4t d’ESO, per ensenyaments d’adults, a distància o proves lliures.
 • Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o sols d’algunes matèries pendents.
 • Els alumnes que va finalitzar l’ESO l’any 2019 podran concórrer de nou a les proves de compleció en la convocatòria de 2021.
 • Els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2018 esgoten amb la convocatòria de 2020 les seves possibilitats d’obtenir el títol de GESO mitjançant les proves de compleció. En tot cas, cal tenir en compte que a partir dels 18 anys tothom té la possibilitat d’obtenir el títol a través d’altres vies (ensenyaments d’adults, a distància o proves lliures) on sí es tenen en compte les matèries superades en cursar l’ESO i en realitzar les proves de compleció.

 

 

Continguts i criteris d'avaluació mínims de les matèries

Impresos

Normativa

pdfResolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les provevs per a l’obtenció del títol de graduat en eduació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

pdfOrdre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’eduació secundària obligatòria.