Protegit: Protocol en cas de no assistència al centre per motiu de malaltia o altra causa justificada