Programa de Salut Integral


programa salut integralEl nostre centre participa des del curs 2017-2019 al  Programa SI! (de salut integral), promogut per la Fundació SHE (Science, Health and Education), presidida pel Dr. Valentí Fuster. És un programa d’intervenció als centres educatius i a l’entorn familiar,  amb la  finalitat de millorar la salut cardiovascular gràcies a l’adquisició i al manteniment de comportaments saludables. Els objectius del programa són:

  • Promoure l’alimentació saludable
  • Promoure la vida activa
  • Promoure l’acceptació del propi cos
  • Augmentar els factors protectors enfront les addiccions( tabac, alcohol i drogues)

Es du a terme una intervenció a quatre nivells: aula, professorat, ambient escolar i familiar.

 

Intervenció a l’aula

Els objectius de salut del programa es transformen en objectius didàctics que es treballen a l’aula de manera transversal i a diferents matèries: ciències, educació física i tutoria.

Cada curs suposa al voltant de 12 o 14 hores de treball a l’aula, que es desenvolupen al llarg de tres unitats didàctiques, amb metodologies actives i participatives. Aquest treball a l’aula s’acompanya d’una ludificació amb una plataforma virtual, dissenyada a fi que l’alumnat pugui fer un seguiment de l’activitat física que du a terme. A més, hi ha un sistema de recompenses que gestiona el professorat, com a estratègia de reforç i un llibre d’aventures perquè l’alumnat pugui consolidar el seu aprenentatge.

 

Intervenció amb el professorat

Un professor es designa com el coordinador de salut, i és  la persona encarregada d’impulsar la promoció de la salut cardiovascular al centre. Rep, junts amb altres professors encarregats d’implementar el programa al centre, la  formació adient per aplicar les activitats de l’aula i  la ludificació.

 

Intervenció en l’ambient escolar

Cada curs escolar, es celebra la Jornada  de la salut, durant la qual el coordinador de salut i la resta de l’equip docent i directiu treballen  conjuntament en la programació d’activitats i tallers relacionats amb els quatre objectius de salut, tot afavorint la implicació activa del professorat, de l’alumnat i de les famílies.

 

Intervenció en l’entorn familiar

 Es facilita a les famílies newsletter amb informació sobre hàbits saludables.

  

 Avaluació científica del programa de salut

Per tal de determinar l’impacte de la intervenció del Programa SI! de secundària en l’alumnat, el seu nucli familiar i en l’ambient escolar, la Fundació SHE, juntament amb el Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) i la Universitat de Barcelona (UB), ha dissenyat un estudi aleatoritzat per avaluar els efectes de la intervenció pel que fa a l’adquisició de coneixements, modificació d’actituds o d’hàbits i en indicadors de salut de l’alumnat.

El nostre centre és un institut d’intervenció llarga, des de 1r a 4t d’ESO. Els participants seran avaluats al principi de l’estudi (a 1r d’ESO), als 2 anys (a final de 2n d’ESO) i als 4 anys (a final de 4t d’ESO).

També s’ha plantejat un seguiment per quan l’alumnat tingui 20 anys per avaluar el manteniment dels paràmetres de salut cardiovascular en l’edat adulta.

Els objectius de l’avaluació són:

  • Estudiar si el Programa SI! millora els coneixements, actituds i hàbits de l’alumnat en relació a la dieta, l’activitat física i el consum de tabac.
  • Estudiar si el Programa SI! millora els hàbits i coneixements de salut cardiovascular en les famílies.
  • Estudiar si el Programa SI! millora l’ambient escolar en relació amb els hàbits saludables.
  • Avaluar si es produeixen canvis en indicadors de salut cardiovascular en l’alumnat.

Per fer possible aquesta avaluació es recopilen  dades mitjançant uns qüestionaris dirigits a les famílies participants, als centres d’intervenció i de control, així com la realització de qüestionaris i mesuraments d’antropometria, pressió arterial i activitat física mitjançant acceleròmetres i paràmetres bioquímics en l’alumnat.

A més, una submostra del 50 % dels participants tindrà la possibilitat d’obtenir dades sobre la distribució de greix corporal mitjançant la prova DEXA. L’acceptació de participar en aquest estudi no obliga a fer aquesta prova, que serà de caràcter opcional.

Tots els mesuraments es faran amb autorització prèvia mitjançant un consentiment informat amb tota la informació detallada. En el cas de l’alumnat, també es requerirà l’autorització de les seves famílies.

PDF_iconReunió informativa Programa SI per a famílies.

Podeu visitar la pàgina web per a més informació.