Presentació ESO


L’ESO (Ensenyament Secundària Obligatòria) és una etapa de quatre cursos acadèmics que es cursa normalment entre els 12 i els 16 anys. Els estudis s’imparteixen per àrees de coneixement, tot atenent la pluralitat de necessitats, interessos i aptituds dels alumnes.

OBJECTIUS

Els principis que guien la nostra actuació diària estan recollits en el document “Projecte Educatiu de Centre” i es poden resumir de la següent manera:
Oferir una educació integral que afavoreixi la iniciativa i la creativitat així com el desenvolupament de les capacitats de cada alumne.
Fomentar, mitjançant la comunicació i el treball, una actitud curiosa, crítica i investigadora en l‛alumne.
El diàleg, el debat i la crítica raonada seran eines perquè els alumnes prenguin consciència de les pròpies idees en relació a la pluralitat d‛opinions, reflexionin i trobin alternatives a les diverses idees i comportaments .
Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup,adoptant actituds de flexibilitat, solidaritat, interès, respecte i tolerància, per superar inhibicions i prejudicis i rebutjar qualsevol tipus de discriminacions per raons d‛edat, de raça, de sexe, de religió, d‛ideologia política i de diferències de caràcter físic, psíquic, social i altres característiques personals.
Promoure el desenvolupament de la intel·ligència i fomentar la capacitat de resolució de problemes de manera creativa.

ORGANITZACIÓ
Algunes mesures organitzatives per assolir aquests objectius són les següents:

  • A primer i a segon de l’ESO fem agrupacions flexibles a les matèries instrumentals (llengües i matemàtiques) amb grups reduïts.
  • Ciències de la naturalesa, tecnologia i anglès tenen una hora semana desdoblada.
  • Atenció psicopedagògica individualitzada per aquells alumnes que ho necessitin. A més d’un profesor/a USEE participant en la inclusió dels alumnes de necessitats educatives especials.
  • Aules obertes a 3r i 4t d’ESO on es treballa per projectes en grup reduït i els alumnes reben una atenció més indivudalitzada.
  • Utilització de materials i programes adaptats a les distintes etapes del desenvolupament intel·lectual.
  • Utilització de les noves tecnologies de la comunicació i informació (TIC) a la mateixa aula.
  • Procurem durant tot el curs fer activitats fora de l’aula: excursions, visites, colònies, etc. perquè entenem que són vivències que faciliten l’adquisició dels coneixements per part de l’alumne.