Presentació de batxillerat


OBJECTIUS

Els principis que guien la nostra actuació diària estan recollits en el document “Projecte educatiu de centre” que, pel que fa al batxillerat, es poden concretar de la següent manera:

  • Afavorir la maduresa intel·lectual i humana de l’alumne tot desenvolupant una capacitat més gran per adquirir nous sabers i habilitats.
  • Facilitar a l’alumne un contacte més profund amb alguns components fonamentals del desenvolupament actual de la civilització i amb els aspectes més rellevants del patrimoni cultural de la nostra societat.
  • Iniciar a l’alumne en la metodologia i problemàtica dels diferents àmbits del saber, per tal d’afavorir la construcció de la seva visió del món des d’una base ben afermada.
  • Adquirir tècniques i procediments cognitius que permetin a l’alumne l’inici d’estudis posteriors.
  • Facilitar recursos perquè l’alumne canalitzi les seves preferències i capacitats amb l’adequada orientació.