Preinscripció i matrícula de batxillerat


Quins passos he de seguir si vull fer batxillerat?

Per accedir per primera vegada a un centre educatiu públic o sufragat amb fons públic per  cursar batxillerat cal presentar un imprès de sol·licitud de preinscripció en el termini fixat. 

En cas que es vulgui accedir al batxillerat si s’està cursant o ss’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre o aula on s’està matriculat o matriculada, caldrà presentar també la sol·licitud de preinscripció.

Els passos que has de seguir per fer la preinscripció:

  • Conèixer el calendari de tot el procés. És imprescindible que realitzis tot el procés de preinscripció dins dels terminis establerts per així poder garantir la teva plaça.
  • Reunir tota la documentació  i conèixer els criteris de prioritat per a l’accés a aquests estudis.
  • Presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació en el període establert.
  • Consultar els resultats quan es publiquen les diverses llistes.  Aquí apareixen les puntuacions provisionals per poder accedir als estudis. .
  • Fer la matrícula als estudis en les dates que es detallen al calendari.
Quines són les vies d'accés al batxillerat?

Tenir una de les següents titulacions:  

  • graduat o graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o
  • tècnic/a d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic/a superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic/a. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.