Preinscripció ESO 2020-2021


preinscripcio

Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 al 22 de maig. Ateses les actuals circumstàncies, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig

 

Tota consulta o petició d’informació es realitzarà a través de l’atenció telefònica:

 

Des del dia 19 al dia 22 de maig al telèfon 93-658-08-84, de les 9:00 h a les 13:30 h.

Des del dia 13 al 22 de maig al telèfon 685126549 de les 10 a les 13 h. 

 

A través dels correus electrònics del centre a8053364@xtec.cat, i insjosepmestres@gmail.com des del primer dia de preinscripció, el 13 de maig.

 

Per fer la preinscripció us farà falta el codi identificador de l’alumne/a (IDALU). El podeu demanar al vostre centre actual, o per internet en aquest enllaç. També us farà falta el codi oficial de l’Institut Josep Mestres i Busquets: 08053364.

 

 

 • Preinscripció de manera telemàtica i no presencial

 

  • Del 13 al 22 de maig.
  • El tràmit de la sol·licitud en suport informàtic, online, s’ha de realitzar en aquest enllaç.
  • No caldrà presentar la sol·licitud ni la documentació en paper al centre.
  • Però caldrà enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, al correu de l’institut: insjosepmestres@gmail.com. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la documentació.

 

 

 • Preinscripció de forma presencial i amb cita prèvia (només si és imprescindible donades les circumstàncies actuals)

 

 

  • Del 19 al 22 de maig, amb aquest horari d’atenció: de les 9:00 h. a les 13:30 h.
  • L’imprès de sol·licitud en PDF el trobeu clicant en aquest enllaç.
  • Cal demanar cita prèvia clicant aquest enllaç
    • es pot demanar cita prèvia mitjançant una eina corporativa, accessible des del web de l’institut i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h. del dia. Si això no és possible, podeu trucar:
     • des del 13 de maig al 18 de maig (de 9 a 11 h) al telèfon:685126549 de les 10 a les 13 h.  
     • del 19 al 22 de maig al 93-658-08-84 (de 9 a 13:30 h)

 

  • Condicions d’accés a l’Institut per tal de realitzar la preinscripció presencial:
   • Una sola persona
   • Ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si l’ha d’emplenar a l’institut, cal que porti el seu propi bolígraf.
   • Ha de portar mascareta i guants.
   • Les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes, no han d’acudir a l’Institut. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
   • La presència al centre serà únicament amb motiu de la presentació de la preinscripció, en cap cas es farà cap altra gestió, les consultes s’han de fer per correu electrònic. S’ha de reduir al màxim la presència de persones al centre per la seguretat de tothom.

 

 

 • Documentació que cal presentar per a la preinscripció a l’ESO

 

 

 1.         DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA DEL SOL·LICITANT
 •  Llibre de família o algun document relatiu a la filiació.  
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) / Targeta de residència on consta el NIE o passaport si la persona sol·licitant és estrangera. Document d’identitat del país d’origen (cas d’estrangers comunitaris).
 •  DNI de l’alumne/a (en cas que sigui major de 14 anys)
 1.         DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS AL·LEGATS A LA SOL·LICITUD

1)  GERMANS AL CENTRE:

 • Certificat de tenir un germà escolaritzat en un centre escrit (cas d’adscripció a un sol institut)

2)  PROXIMITAT DEL DOMICILI

 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant (Atès que l’adreça del DNI no coincideix amb l’adreça al·legada)
 • Contracte laboral o un certificat emès per l’empresa

3)  RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania (RGC)

4)  DISCAPACITAT DE L’ALUMNE, PARE, MARE O GERMANS

 • Targeta acreditativa o certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Document acreditatiu de ser beneficiari dels següents tipus de pensió (pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat).

5)  FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL

 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent expedit pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies (o certificat provisional si és en tràmit)

 

 

 • Llistes de barem i les llistes d’assignacions i d’espera

 

  • Publicació:
   • Es publicaran al web de l’Institut, amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.
   • Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant pot fer des de la web de l’Estudiar a Catalunya.
  • Reclamacions a la llista de barem provisional:
   • La presentació de reclamacions a la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a insjosepmestres@gmail.com. De manera anàloga al que es fa en la presentació de sol·licituds en suport informàtic, el centre ha d’enviar un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

 

   • Les persones que, excepcionalment, necessitin una atenció presencial, demanaran cita prèvia, al telèfon 685126549 de les 10 a les 13 h.  

calendari preinscripció 202021


(*)INFORMACIÓ ACTUALITZADA A DATA 13 DE MAIG DE 2020

US CONVIDEM A LES NOSTRES PORTES OBERTES VIRTUALS