Pla d’Organització per al curs 2020-2021


Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya de 30 de juny de 2020 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid 19 de 3 de juliol.

Aquest pla ha estat aprovat per Consell Institutr amb data 7 de setembre de 2020 i forma part de la Programació General Anual de centre i està disponible al web del centre.

La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot, la situació d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que comporten canviar de manera notable el funcionament del centre.

Des de l’institut, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:

 • Tots els alumnes i adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.
 • Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’institut pugui ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes
 • Poder combinar de la millor manera possible la qualitat educativa i les mesures de seguretat per la presencia de la COVID-19.
 • Una qualitat educativa entesa com l’ensenyament dels continguts curriculars prioritzats i l’acompanyament educatiu i emocional de tots els alumnes del centre.

El pla està dissenyat tenint en compte els recursos humans i d’espais de què disposem i de les seves característiques.

En aquest sentit, caldrà que famílies, professors i tot el personal del centre ens involucrem i comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.

Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades a l’institut en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs 20-21 i en coherència amb la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic.

El pla també té present una situació que pot ser canviant, buscant en tot moment un equilibri entre la normalitat del funcionament de l’institut amb les mesures escaients  i minimitzant tant com es pugui els possibles riscos.

El centre disposa d’una comissió de seguiment del pla que avaluarà periòdicament la seva efectivitat i, si s’escau, proposarà mesures de millora.

 1. Objectiu del pla (accés)
 2. Aprovació pel consell escolar i seguiment del pla (accés)
 3. Organització d’alumnes, professionals i espais. (accés)
 4. Organització d’horaris, gestió d’entrades i sortides i fluxos de circulació. (accés)
  1. Horari entrades i sortides del centre (accés)
  2. Protocol lavabo + rentar mans + esmorzar (accés)
  3. Plànol del centre amb els fluxos de circulació (accés)
 5. Organització pedagògica del centre en cas de confinament parcial o total. L’acció tutorial i el suport personalitzat a l’alumnat. (accés)
  1. Decàleg de la feina del docent en temps de COVID-19 (accés)
  2. Pla de comunicació alumnat ESO (accés)
  3. Pla de comunicació alumnat de Batxillerat (accés)
 6. Protocol COVID-19 (Educació-Sanitat-Institut-Famílies). (accés)
 7. Pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre. (accés)
 8. Mesures bàsiques de prevenció, higiene i promoció de la salut. (accés)
  1. Quins materials de protecció personal ha de portar l’alumnat? (accés).
 9. Mesures de protecció dintre del centre. (accés)
 10. Pla de comunicació amb les famílies. (accés)
  1. Per a la comunicació amb la comunitat educativa utilitzarem:- Reunions telemàtiques d’inici de curs.
   – Espai web de l’Institut Josep Mestres i Busquets (accés).
   – Espai Clickedu de l’Institut Josep Mestres i Busquets (accés).
   – Entorn G Suite (classroom, meet, etc).
   – Correu electrònic usuariClickedu@institutmestres.com i telèfon
 11. Preguntes freqüents, FAQS.
 12. Protocol final de curs (accés) Nou!!
 13. Referències.