DOCUMENTS DE CENTRE


En aquest moment està vigent el projecte de direcció del mandat 2016-2020, el canvi en la direcció del centre va suposar que s’aprovessin un seguit d’objectius arrel de la diagnosi que es va fer i l’anàlisi del funcionament del centre.

Un dels objectius que està previst acomplir dintre del mandat és l’actualització de tots els documents d’organització del centre, especialment el PEC (Projecte Educatiu de Centre), i les  NOFC (Normativa d’organització i funcionament del centre). El centre ja disposava d’aquests documents elaborats en etapes anteriors però calia alinear-los amb els nous objectius que estableix el projecte de direcció i adaptar-los a la normativa que s’ha anat actualitzant durant els darrers anys, i ben especialment el Decret d’Inclusió, el Decret de Currículum i l’Ordre d’avaluació.  Accions com ara la participació en el programa AVANCEM o #aquiproubullying ens ajuden a elaborar aspectes centrals del PEC com són el Projecte Lingüístic i el Projecte de Convivència.

El nostre objectiu és elaborar, amb el suport de tota la comunitat educativa, uns documents que siguin fidel reflex del que és el nostre centre i del que vol arribar a ser. En aquest moment ens trobem dintre d’aquest procés i, per tant, la documentació que està penjada en aquesta pàgina web es troba  en procés de revisió i estaria obsoleta en relació al projecte de direcció i a la realitat actual del centre.

El projecte de direcció estableix un pla de treball  a quatre anys amb objectius anuals que es van establint anualment dintre de la PGA (Programació anual del centre) i s’avaluen, també anualment, en la memòria corresponent.

El document de la Carta de compromís amb les famílies sí que es troba plenament actualitzat i és vigent.

Tan bon punt com estiguin els nous documents enllestits es publicaran en aquesta pàgina web. hem afegit un arxiu amb algunes de les moltes que fem al centre i que formaran part del PEC que estem elaborant.

 

 

PDF_iconProjecte educatiu de centre

PDF_iconProjectes de centre

PDF_icon Projecte lingüístic INS Josep Mestres i Busquets  (desembre 2019 vigent i actualitzat)

PDF_iconNOFC Institut Josep Mestres i Busquets