Departament d’orientació


La tasca orientadora té un paper molt rellevant a la secundària, especialment a la ESO. En aquesta etapa de la vida, l’alumnat  té els reptes de reeixir acadèmica i intel·lectualment,de prendre decisions rellevants pel seu futur, al mateix temps que experimenta canvis profunds que poc a poc definiran la personalitat i incidiran en seu projecte de vida.

En aquesta línia, el departament desenvolupa la seva activitat centrant-se en aquests quatre àmbits d’actuació.

1. Orientació personal, escolar i vocacional.
Donat que en aquesta etapa  l’alumne viu el procés de construcció d’identitat personal, l’orientació esdevé fonamental en aquestes tres vessants: personal, acadèmica i vocacional.

2. Resposta educativa a la diversitat de l’alumnat
L’alumnat no només és diferent en capacitat i interessos. També ho és llur situació personal, familiar i social. Tantmateix la interacció d’aquestes variables amb la personalitat de cadascú crea noves diferències.

a)Des del departament, a traves dels orientadors referents, es  col·labora amb els equips docents i també a la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) a fi de valorar el conjunt de factors diferencials i trobar la  resposta educativa més idònia per a cada cas.

b) Inclusió d’alumnat amb necessitats educatives especials.
L’alumnat amb algun tipus de discapacitat que impedeixi seguir el currículum ordinari disposa d’un recurs específic: la USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial), que s’emmarca dins de la perspectiva educativa de la inclusió

3. Suport a l’acció tutorial
L’equip d’orientació participa en el disseny del Pla d’Acció Tutorial del centre i col·labora amb els tutors i les tutores en la programació d’activitats i recerca de recursos tutorials amb l’objectiu de promoure l’enriquiment i el desenvolupament personal dels nois i les noies.

4. Servei de mediació
Des del departament es canalitza i potencia la mediació entre iguals, s’assumeix la formació de nois i noies mediadores i la coordinació del Servei.

A més d’aquestes tasques de caire orientador, el departament participa en l’organització de l’institut, a través de comissions de treball  i  llocs de coordinació, així com d’activitats específicament docents: crèdits optatius a la ESO i direcció de treballs de recerca, a batxillerat.