Departament de tecnologia


La nostra tasca, de forma resumida, consisteix en acompanyar els alumnes en l’adquisició de competències en:

  • Abordar els problemes tecnològics de manera reflexiva.
  • Obtenció, anàlisi i selecció d’informació útil.
  • Resolució de problemes pràctics de l’entorn
  • Adquisició del vocabulari específic
  • Lectura i redacció d’informes tècnics
  • Representació gràfica i disseny i construcció d’objectes.

En les tecnologies impartides de primer a tercer i en les optatives de 4t curs es proposen projectes prou significatius per tal què els i les alumnes s’impliquin amb il·lusió en l’aprenentatge. Sense arribar a nivells de cicles formatius, aportem conceptes de mecànica, electricitat, disseny gràfic, programació, etc.

  • Tecnologies de primer curs: Construcció d’un semàfor amb estructura de plàstic, leds per treballar l’estalvi d’energia i interruptors manuals, per tal de visualitzar millor el circuit elèctric.
  • Tecnologies de segon curs: Construcció d’un electroimant que acciona una bombeta (led).
  • Tecnologies de tercer curs: Construcció d’una maqueta d’elecció pròpia consistent en una estructura i uns mecanismes accionats per un  motor. El circuit elèctric associat té finals de cursa que aturen el motor i commutador per invertir el moviment.
  • Optativa de 4t de tecnologia: Elaboració d’un projecte per tal de contextualitzar continguts. Pràctiques de Pneumàtica, electricitat i electrònica. La construcció de circuits elèctrics ajuda a fixar conceptes relacionats amb l’electricitat.

En general vetllar per explorar, obtenir, analitzar, intercanviar i presentar la informació en les activitats tecnològiques quotidianes. (per garantir-ne l’autonomia).

També ofertem una matèria optativa a primer relacionada amb la programació i a tercer, relacionada amb el dibuix tècnic (en col·laboració amb el departament de Visual i Plàstica).

A batxillerat impartim l’assignatura de Tecnologia Industrial, amb pràctiques de pneumàtica, electricitat i electrònica.