Departament de llengua i literatura catalana


El Català a l’institut

El departament de Català de l’Institut Josep Mestres i Busquets està format per quatre professores i professors, els quals es dediquen a la tasca d’ensenyar la llengua catalana amb rigor i entusiasme.

A tots els nivells d’ESO i Batxillerat impartim la matèria de llengua catalana segons els objectius habituals, és a dir augmentar cada any una mica més la competència lingüística dels nostres alumnes.

D’altra banda a primer d’ESO oferim una matèria optativa que tots els alumnes cursen en grup reduït durant tot l’any. En aquest espai de treball ens centrem en la lectura, de manera que llegim plegats tres llibres al llarg del curs i realitzem tot d’exercicis de comprensió i expressió relacionats amb les lectures. Aquesta activitat es complementa amb una matèria equivalent impartida pel departament de Castellà.

A primer de Batxillerat també oferim la matèria de Literatura Catalana, que cursen específicament els estudiants de la modalitat d’Humanitats. En aquest espai treballem una selecció d’obres d’autors catalans, fent-ne una anàlisi de caire textual i històric.

L’aprenentatge de la llengua catalana per part dels nostres estudiants s’esdevé de manera ordenada i tranquil·la. Al finalitzar les etapes d’ESO i Batxillerat, l’alumnat ha assolit un nivell de comprensió i expressió tant oral com escrita del tot satisfactori, de manera que està plenament capacitat per emprar el català amb normalitat en el món laboral i en la societat en general.