Departament de ciències experimentals


El departament de Ciències experimentals de l’Ins. Josep Mestres i Busquets està format per tres professors/es de física-química i tres professors/es de biologia-geologia (un d’ells en mitja jornada).

L’objectiu principal és aconseguir un apropament de l’alumnat al món que l’envolta, incentivar el seu innat esperit crític i aportar  una explicació racional del per què o del com és el nostre organisme i la resta d’éssers vius i diversitat d’ambients que ens evolta.

Disposem per això de tres laboratoris: un per a l’alumnat de primer cicle dotat amb lupes monoculars i binoculars, altre per biologia-geologia on hi ha els microscopis i material de microscopia, estufa de dessecació, material de dissecció, col·leccions de minerals, roques i fòssils, tres ordinadors  i un esquelet, i un tercer per física-química amb mampara d’extracció de gasos i els reactius i utensilis necessaris per a les pràctiques de batxillerat.

En un dels laboratoris disposem de pantalla digital tàctil per tal d’ajudar a la comprensió de les figures en 3D, animacions, imatges per a CT i MA, projeccions de power-Point,…

Per tal de fer les classes participatives proposem a l’alumnat la realització de  power-Points que treballen en grup i exposen a la resta de companys. Participem en projectes com el de la Marató de TV3, i estem en contacte amb les universitats mitjançant diferents projectes o participacions. Volem a més de tractar la diversitat per abaix, detectar a aquell alumnat que pot brillar i estimular-lo mitjançant aquests projectes:

  • 3r d’ESO:      projecte Ítaca
  • 4t d’ESO:      projecte Mart XXI a la UPC de Castelldefels i participació en el E2 C3 de Catalunya Caixa i el Parc Científic
  • 1r Batxillerat: participació en els cicles de tallers Fes Recerca, Fundació Catalunya-Caixa
  • 2nBatxillerat: conferències on-line

A més, creiem fermament que l’alumnat de batxillerat ha de realitzar el treball de recerca en alguna facultat relacionada amb el tema a investigar i per això participem en el programa Argó de l’UAB, o de les propostes de la UB o UPC per tutoritzar-los.

També promovem el contacte amb primària en participar a la Fira Educativa que es realitza al nostre centre, en la que l’alumnat de 1r d’ESO condueix a l’alumnat de primària dels col·legis propers en la realització d’experiments.

El nostre centre ofereix, a part del currículum establert pel Departament d’educació:

Dues matèries optatives a nivell de primer d’ESO
– La Terra un planeta per viure
– Hàbits de salut

Una  matèria optativa a nivell de segon d’ESO
– Salut i drogues

Una matèria optativa a nivell de tercer d’ESO
– Curiositats Científiques

A nivell de Batxillerat ofertem la matèria de Ciències de la Terra i del Medi Ambient, de la que es poden presentar a les PAU (selectivitat).