Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO


CONVOCATÒRIA 2019

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada. Aquestes proves es realitzen sempre en el centre on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Per saber-ne més…

Qui s'hi pot presentar?

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2018 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2017 o 2018.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2019.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2018-2019. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Calendari

 

 Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció Del 1 al 14 de febrer de 2019.
 Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 28 de febrer i el 4 de març de 2019.
 Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 5 al 7 de març de 2019.
 Realització de les proves Del 18 al 22 de març
 Lliurament de qualificacions 27 de març

horari_GESO_MARÇ_2019

 

 

Còmput i avaluació de les matèries pendents

 • Es comptabilitzen com una sola matèria, només per a aquestes proves, les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.
 • Per als alumnes que van suspendre a 3r una matèria que no van continuar a 4t – per exemple, Música -, s’haurà de dissenyar una prova de recuperació de la matèria de 3r.
 • Als efectes d’aquestes proves, no tenen validesa les qualificacions positives que l’alumne/a hagi pogut obtenir, amb posterioritat a la finalització de 4t d’ESO, per ensenyaments d’adults, a distància o proves lliures.
 • Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o sols d’algunes matèries pendents.
 • Els alumnes que va finalitzar l’ESO l’any 2018 podran concórrer de nou a les proves de compleció en la convocatòria de 2020.
 • Els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2017 esgoten amb la convocatòria de 2019 les seves possibilitats d’obtenir el títol de GESO mitjançant les proves de compleció. En tot cas, cal tenir en compte que a partir dels 18 anys tothom té la possibilitat d’obtenir el títol a través d’altres vies (ensenyaments d’adults, a distància o proves lliures) on sí es tenen en compte les matèries superades en cursar l’ESO i en realitzar les proves de compleció.

 

Tramitació del títol de GESO (Graduat en ESO)

La tramitació del títol de GESO per a l’alumnat que ha completat l’etapa mitjançant proves de compleció es fa amb efectes del curs 2018-2019.

Continguts i criteris d'avaluació mínims de les matèries

Impresos

Normativa

pdfResolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les provevs per a l’obtenció del títol de graduat en eduació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

pdfOrdre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’eduació secundària obligatòria.