ESO


Acció tutorial

Consulta el PAT.

>> Accedeix
L’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) és una etapa de quatre cursos acadèmics que es cursa normalment entre els 12 i els 16 anys.. Els estudis s’imparteixen per àrees de coneixement, tot atenent la pluralitat de necessitats, interessos i aptituds dels alumnes.

 

OBJECTIUS

 1. Els principis que guien la nostra actuació diària estan recollits en el document “Projecte Educatiu de Centre” i es poden resumir de la següent manera:
 2. Oferir una educació integral que afavoreixi la iniciativa i la creativitat així com el desenvolupament de les capacitats de cada alumne.
 3. Fomentar, mitjançant la comunicació i el treball, una actitud curiosa, crítica i investigadora en l‛alumne.
  El diàleg, el debat i la crítica raonada seran eines perquè els alumnes prenguin consciència de les pròpies idees en relació a la pluralitat d‛opinions, reflexionin i trobin alternatives a les diverses idees i comportaments .
 4. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup,adoptant actituds de flexibilitat, solidaritat, interès, respecte i tolerància, per superar inhibicions i prejudicis i rebutjar qualsevol tipus de discriminacions per raons d‛edat, de raça, de sexe, de religió, d‛ideologia política i de diferències de caràcter físic, psíquic, social i altres característiques personals.
 5. Promoure el desenvolupament de la intel·ligència i fomentar la capacitat de resolució de problemes de manera creativa.

 

ORGANITZACIÓ
Algunes mesures organitzatives per assolir aquests objectius són les següents:

 • A primer i segon de l’ESO fem agrupacions flexibles a les matèries instrumentals (llengües i matemàtiques) amb grups reduïts.
 • Ciències de la naturalesa, tecnologia i anglès tenen una hora semana desdoblada.
 • Atenció psicopedagògica individualitzada per aquells alumnes que ho necessitin. A més d’un profesor/a USEE participant en la inclusió dels alumnes de necessitats educatives especials.
 • Aules obertes a 3r i 4t d’ESO on es treballa per projectes en grup reduït i els alumnes reben una atenció més indivudalitzada.
 • Utilització de materials i programes adaptats a les distintes etapes del desenvolupament intel·lectual.
 • Utilització de les noves tecnologies de la comunicació i informació (TIC) a la mateixa aula.
 • Procurem durant tot el curs fer activitats fora de l’aula: excursions, visites, colònies, etc. perquè entenem que són vivències que faciliten l’adquisició dels coneixements per part de l’alumne.

 

ACCIÓ TUTORIAL

La funció tutorial pretén aconseguir la personalització dels processos d’ensenyament-aprenentatge, l’atenció individualitzada a les necessitats educatives especials, la preocupació per les circumstàncies personals, el suport a la presa de decisions sobre el futur, la connexió amb la família i l’entorn i les relacions personals professorat-alumnat.

S’articula a partir de l’existència d’un equip psicopedagògic i d’un equip de tutors que es reuneix periòdicament i que pren els acords docents oportuns en funció de l’evolució psicològica i acadèmica individual o de cada grup/classe.

A l’hora setmanal de tutoria, a més de treballar les tècniques d’estudi, els alumnes treballen aspectes relacionats amb els valors, la convivència, la solidaritat, etc.

Els pares i mares tenen l’obligació de participar en l’educació dels fills i, per tant, han de col·laborar amb l’instituten tot allò que pugui afectar l’escolarització i formació acadèmica i personal.

A part de les entrevistes personals que els pares puguin tenir amb els tutors, convé que assisteixin a les reunions generals de classe que tenen lloc a l’inici del curs escolar